Tuotannon laadunvalvonnan työkalut

Tuotannon laadunvalvonnan työkalut

Tarjoamiimme tuotannon laadunvalvonnan työkaluihin kuuluu 4 osa-aluetta: tiedonkeruu, tiedon validointi, analysointi ja raportointi.

Tiedonkeruu

Tuotannosta kerätään tietoa prosessien hallitsemista ja ohjausta varten. Myös tehdyt muutokset ja niiden aiheuttamat vaikutukset prosessiin ovat tärkeä tietää. Mittausdataa saadaan automaattisesti tuotantolinjojen mittalaitteilta tai prosessia ohjaavilta laitteilta. Joissain tapauksissa mittausdata syötetään manuaalisesti koneelle, esimerkiksi laboratoriossa tutkija kirjaa tulokset koneelle käsin. Havaintoja voidaan kerätä valmistuvien tuotteiden fyysisistä suureista, ominaisuuksista tai keskittyä ominaisuuksien määriin, esimerkiksi tuotteen vikojen määriin.

Tarjoamme tiedonkeruuseen tiedonkeruujärjestelmiä sekä mittausjärjestelmiä. Tiedonkeruujärjestelmissä mittausdata saadaan erilliseltä tiedonkeruulaitteistolta tai logiikkajärjestelmistä. Tiedonkäsittelyyn ja esittämiseen käytämme ohjelmina mm. GE Fanuc Automation Proficya ja LabViewta.
Nopeisiin mittauksiin käytämme pääasiassa omia mittalaitteitamme.

Tiedon validointi

Validointi on prosessi, jossa tarkastetaan mittaustiedon oikeellisuus. Se sisältää datan muokkaamisen analyysia varten. Näin poistetaan analyysia vääristävät tulokset.

Validointi luodaan järjestelmäkohtaisesti käyttämällä valmiita ohjelmistoja sekä ohjelmoimalla asiakaskohtaisia sovelluksia. Joissain tapauksissa validointi tapahtuu mittaajan toimesta. Esimerkiksi silloin, kun hän päättää onko mittaustulos paikkansa pitävä vai ei.

Tiedon analysointi

Tiedon analysointi on tärkein työkalu. Tilastollisten menetelmien avulla voidaan tehdä luotettavia ja todistettavia johtopäätöksiä tutkittavasta asiasta. Nämä matemaattiset mallit mahdollistavat prosessin tulevan käyttäytymisen ennustamisen.

Tietoa voidaan analysoida monin eri tavoin. Analyysit voidaan valita omien tarpeiden mukaan. Valvontakortit (control charts) ovat graafisia apuvälineitä prosessien mittaustulosten esittämiseksi. Valvontakortteja on muuttujakortteja, monimuuttujakortteja sekä ominaisuuskortteja. Muuttujakorttia käytetään, kun analysoidaan jotain tuotteesta tai prosessista mitattavaa suuretta. Ominaisuuskortissa keskitytään lukumäärinä esitettävän tiedon käsittelyyn.

Lisäksi mm. paretoanalyysit, autokorrelaatioanalyysit, suorityskykyanalyysit, hajontakaaviot ja laatikkopiirrokset mahdollistavat todella monipuoliseen mittausdatan analysointiin.

Käytämme analysointiin amerikkalaista InfinityQS:n ProFicient-ohjelmistoa, joka on erinomainen työkalu analysointiin.

Raportointi

Prosessin raportointijärjestelmillä muodostetaan halutunlaisia yhteenvetoja tuotannosta. Yhteenvedosta selviää tuotantolukemat, häiriöt, hyötysuhteet jne.

Analyysiosasta voidaan lisäksi tehdä oma rapotti. Raportista voi tehdä mieleisen palvelemaan yritystä ja/tai asiakkaita. Se voi sisältää mm. tilastot, valvonta- ja spesifikaatiorajat, tuotteiden sarjanumerot, tavaraerät, kuvaajat ja vaikkapa allekirjoitukset.

Raportin voi tulostaa ProFicientista paperille, toiseen ohjelmaan tai halutessaan myös julkaista Internetissä.CMT Engineering Oy, Harapaisentie 55, 53500 LAPPEENRANTA, FINLAND